The Beer of Milk & Honey
ALE מיוחד
The Beer of Milk & Honey
מראה: שחורה, סמיכה, ראש קצף חום  
אף: שוקלד,דבש, תפוז
טעם: מתיקות שוקןלדית עם רמזים של דבש ותפוזים, מרירות עדינה ומורכבת, חלקה כמו משי
24 יח'
בארגז
אין
מבשלת
אלכסנדר
330 מ"ל
8.4%
אלכוהול
ישראל
The Beer of Milk & Honey
The Beer of Milk & Honey
The Beer of Milk & Honey
ALE מיוחד
מראה: שחורה, סמיכה, ראש קצף חום  
אף: שוקלד,דבש, תפוז
טעם: מתיקות שוקןלדית עם רמזים של דבש ותפוזים, מרירות עדינה ומורכבת, חלקה כמו משי